27.1 C
Kuala Lumpur
22 April 2024 (Monday)
spot_img

Laporan Bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda (Pembentangan Abstrak)

Cabaran membentuk sebuah kumpulan penyelidikan bukanlah mudah untuk diatasi. Cabaran ini bukan sahaja lahir daripada kesukaran menghasilkan penyelidikan yang bermutu, tetapi juga lahir daripada kesukaran untuk menyelaraskan kumpulan penyelidikan tersebut. Ini lebih rumit lagi tatkala setiap penyelidik dalam kumpulan tersebut mempunyai latar belakang penyelidikan yang berbeza.

Walau bagaimanapun, latar belakang yang berbeza ini, pada hakikatnya, merupakan suatu kelebihan. Menerusi semangat rentas displin, sebuah kumpulan penyelidikan berupaya menghasilkan mutu yang tersendiri dan boleh menjadi buah fikiran yang dapat mengacah fikiran semasa masyarakat (thought provoking). Inilah yang dapat diperhatikan menerusi Bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda (pembentangan abstrak) yang dianjurkan oleh Naratif Malaysia (NM) dengan kerjasama Team Selangor, MARI, USAID dan Kedutaan Amerika Syarikat baru-baru ini.

Bengkel ini memberi harapan betapa cabaran penyelidikan akan dapat diatasi sekiranya semua ahli dalam pasukan penyelidikan dapat berganding bahu ke arah mempertingkatkan mutu penyelidikan masing-masing di bawah tema yang saling berkaitan. Ini bakal menghasilkan sains sosial yang mandiri. Untuk memahami cabaran yang dimaksudkan, Profesor Emeritus Dato’ Dr. Abdul Rahman Embong, mantan Presiden Persatuan Sains Sosial Malaysia (PSSM) (2000 hingga 2010) dan penasihat khas PSSM (sejak 2010 hingga kini), telahpun menggariskan tiga cabaran utama bagi membangunkan sains sosial yang mandiri di Malaysia.

Pertama, cabaran struktur dan institusi. Ia merujuk kepada sistem dan kandungan sistem pendidikan negara termasuk pendidikan tinggi yang masih berpegang kuat kepada Barat, serta pengkorporatan universiti dan penggunaan Key Performance Index (KPI) sebagai ukuran output. Pada pandangan Profesor Abdul Rahman, penekanan universiti kepada KPI khususnya kriteria penerbitan dalam jurnal tertentu hanya manfaatkan hanya sebilangan kecil pembaca, menyumbang kepada penerbitan artikel jurnal yang kurang berkualiti dan mendorong kemunculan sindrom pembonceng gratis yang akhirnya membentuk kesarjanaan yang tidak tuntas.

Kedua, ketergantungan korpus ilmu Malaysia kepada ilmuan luar dan kekurangan karya tempatan di peringkat teori. Berdasarkan pemerhatian Profesor Abdul Rahman, sarjana-sarjana di Malaysia masih berusaha di paras karya empiri, dan tidak atau kurang mengangkatnya ke paras teori.

Ketiga, jurang generasi di antara ilmuan sosial senior dengan generasi pelapis. Menurut Profesor Abdul Rahman, generasi angkatan lama sudah tidak ada atau tidak lagi aktif, dan hanya sebahagian kecil sahaja yang masih aktif membuat sumbangan di luar kerangka institusi. Pada masa yang sama, generasi pelapis pula sedang bergelut dengan pelbagai cabaran dan tuntutan sekaligus menimbulkan cabaran tentang penggantian pembawa obor sains sosial dan membawanya ke hadapan.

Sebenarnya, ketiga-tiga cabaran di atas cuba untuk ditangani oleh Persatuan Sains Sosial Malaysia (PSSM) yang ditubuhkan pada 1978 sebagai sebuah persatuan ilmuan nasional di luar kerangka universiti. Dalam usaha memelihara idealisme sains sosial daripada cengkaman pragmatisme dan utilitarianisme di universiti sejak 1990an, PSSM menganjurkan International Malaysian Studies Conference sejak 1997 yang menghimpunkan sarjana-sarjana tempatan dan Malaysianist untuk berkongsi penemuan kajian dan idea mengenai pelbagai dimensi masyarakat Malaysia.

Kehadiran dan partisipasi generasi awal sains sosial dalam persidangan ini tidak hanya menyumbang dari segi perkongsian penemuan kajian dan idea tetapi turut memberikan aspirasi kepada generasi pelapis untuk mendukung amanat dan aspirasi sains sosial di Malaysia.

Bagi meningkatkan penerbitan dalam kalangan sarjana tempatan, PSSM telah menerbitkan jurnal Southeast Asian Social Science Review sejak 2016 yang bermatlamat untuk mendorong kajian-kajian yang kritikal dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan. Selain daripada melaksanakan advokasi polisi dan awam, PSSM turut menganjurkan program pembinaan keupayaan bagi menggalakkan peningkatan jumlah ahli-ahli sains sosial muda dan pembinaan pelapis yang dimulakan sejak 2001 sehingga kini.

Selain daripada PSSM, beberapa institut penyelidikan di peringkat universiti telah muncul untuk membangunkan semula penyelidikan, penerbitan dan pengajian siswazah berpandukan visi dan idealisme sains sosial antaranya penubuhan Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI, 1994), Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa (IKMAS, 1995) dan Institut Kajian Etnik (KITA, 2007) di Universiti Kebangsaan Malaysia serta Asia-Europe Institute (1997), International Institute of Public Policy and Management (INPUMA, 1999) dan Institute of China Studies (2003) di Universiti Malaya.

Bagi mengatasi cabaran ketergantungan korpus ilmu terhadap ilmuan luar, IKMAS sebagai contoh, adalah antara penganjur utama pendekatan Transformationalist bagi menangani globalisasi berasaskan pengalaman Malaysia sebagai negara membangun sekaligus menjadikan wacana globalisasi lebih global dan kurang sentris Barat.

Misalnya, melalui seliaan Profesor J.H. Mittleman sebagai Penyandang Kursi Pok Rafeah pertama (1997-1999), projek pertama globalisasi di IKMAS ini telah menghasilkan sebuah buku bertajuk Capturing Globalization pada 2001. Projek globalisasi IKMAS di bawah seliaan Profesor Joan Nelson, iaitu Penyandang Kursi Pok Rafeah ketiga (Oktober 2006-Mei 2007), pula telah meninjau kembali persoalan globalisasi dan autonomi nasional berdasarkan kes Malaysia, serta menghasilkan sebuah buku bertajuk Globalization and National Autonomy pada 2008.

Bagi menangani cabaran generasi pelapis sains sosial, satu bengkel pembinaan kapasiti penyelidik muda yang penting telah dianjurkan pada 24-26 Jun 2020 di bawah projek penyelidikan Naratif Malaysia (NM), sebuah projek penyelidikan yang berpangkalan di IKMAS, UKM. Bengkel yang bertemakan ‘Sains Sosial Abad ke-21: Menerus Tradisi Intelektual, Menanggapi Transformasi Sosial.’

Bengkel ini disertai oleh 24 orang peserta yang terdiri daripada tenaga akademik dan pelajar pasca siswazah dari beberapa universiti awam dan swasta, serta dua universiti di luar negara.

Dalam bengkel ini, peserta dikehendaki melaksanakan empat tugasan iaitu mengikuti enam kuliah yang disampaikan oleh Profesor Abdul Rahman selama tiga minggu dari 22 Jun sehingga 9 Julai 2020; melibatkan diri dalam bengkal pembentangan abstrak untuk bab dalam buku pada 24-26 Julai 2020, dan bengkel pembentangan bab dalam buku pada 9-11 Oktober 2020 yang diadakan di Hotel Dorsett, Putrajaya; serta menghasilkan dua esei popular.

Di dalam enam kuliah yang disampaikan oleh Profesor Abdul Rahman, antara topik yang diketengahkan adalah wacana mengenai Mega Trends Abad ke-21 yang membincangkan tentang kebangkitan semula globalisasi oriental yang dipacu oleh China dan pertembungannya dengan globalisasi neoliberal.

Daripada wacana ini, para peserta didedahkan dengan tanggapan yang perlu diambil oleh ASEAN iaitu pendekatan transformasionalist bagi memelihara ruang polisi dan autonomi bagi mengelakkan ketergantungan baharu, serta memanfaatkan unsur sejarah dan peradaban nusantara sebagai asas pemersatu bagi ASEAN.

Selain daripada globalisasi, beberapa Mega Trend lain – iaitu i) revolusi maklumat dan digital, ii) transformasi urbanisasi dan bandar raya berdaya huni, iii) ketaksamaan sosial dan proses precariatisation, iv) transisi demokrasi dan v) musibah risiko dan dampak ke atas masyarakat dan negara – turut dibincangkan dalam konteks impaknya ke atas Malaysia. Bagi mentafsir impak tersebut, para peserta dituntut untuk menguasai disiplin sains sosial dengan baik dari segi teori, perspektif, metodologi, penguasaan bahasa, daya analisis yang tajam.

Selain itu, topik lain yang turut dibincangkan adalah sejarah perkembangan sains sosial di Malaysia yang antara lain menyentuh tentang tiga garis asas ilmu atau sumber sains sosial Malaysia yang terdiri daripada ilmu kolonial, hikayat Melayu dan sumbangan tokoh intelektual awam dari awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Topik ini turut menyentuh peranan pakar-pakar akademik Inggeris dari 1945 hingga 1957, penubuhan universiti Malaya dan peranan generasi pertama pada 1960an, penubuhan universiti-universiti baharu dan peranan generasi kedua pada 1970an serta perkembangan sains sosial dari 1980an sehingga kini.

Sebagai generasi pelapis sains sosial, para peserta dituntut untuk memahami susur galur sains sosial di Malaysia berdasarkan garis asas ilmu dan kemunculan disiplin sains sosial di Malaysia. Dalam topik peranan dan orientasi sains sosial di Malaysia, para peserta pula dituntut untuk memahami matlamat sains sosial Malaysia, perdebatan orientasi dan perspektif dalam kalangan generasi pertama dan kedua pada 1960an dan 1970an, perkembangan ilmu sains sosial dan perubahan paradigma, serta kemunculan orientasi dan perspektif berasaskan sejarah.

Perbincangan mengenai sains sosial yang mandiri di Malaysia pula menyentuh soal kriteria sains sosial yang mandiri dan cabaran-cabaran untuk membangunkannya serta prasyarat untuk membina kesarjanaan mandiri yang perlu ada pada setiap peserta.

Usaha untuk membangunkan generasi pelapis tidak mencukupi dengan hanya mengetahui peranan dan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh generasi pelapis tetapi mereka perlu melaksanakan kajian-kajian sendiri yang baharu, asli dan relevan.

Dalam soal ini, bengkel pembentangan abstrak untuk bab dalam buku yang dilaksanakan pada 26-28 Julai 2020 adalah signifikan untuk menangani cabaran bagi meningkatkan penerbitan dalam kalangan sarjana tempatan. Sebanyak 24 abstrak telah dibentangkan, dinilai secara kritis dan ditambahbaik oleh Profesor Abdul Halim dan Profesor Abdul Rahman.

Dalam penilaian abstrak ini, Profesor Abdul Halim memberikan penekanan kepada permasalahan, persoalan dan skop kajian sementara Profesor Abdul Rahman pula memberikan penambaikan keseluruhan dari segi tajuk, tumpuan kajian, kerangka kajian, struktur kajian, teori, dan metodologi. Melalui bengkel ini, abstrak-abstrak ini telah berjaya ditambahbaik untuk dijadikan makalah-makalah yang akan dibentang dalam bengkel pembentangan makalah pada 9-11 Oktober 2020.  

Selain daripada penambahbaikan abstrak, para peserta juga menerima manfaat daripada ucapan pembukaan bengkel oleh Profesor Dato’ Dr. Rashila Ramli iaitu Presiden Persatuan Sains Sosial Malaysia (PSSM) dari 2014 sehingga kini. Dalam ucapan beliau, para peserta dituntut untuk membina kapasiti dengan memperkasakan kepimpinan akademik dan kemudian kepimpinan pentadbiran selaras dengan tuntutan peningkatan kerjaya. Pada masa yang sama, para peserta juga dituntut untuk menjalankan peranan advokasi melalui sumbangan polisi mahupun sumbangan kepada masyarakat. Selain itu, para peserta juga menerima manfaat yang penting daripada bual bicara bersama Profesor Abdul Halim dan Profesor Noraini Othman.

Dalam sesi ini, Profesor Abdul Halim membicarakan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh sains sosial sejak 1974 di mana kajian-kajian yang telah dilaksanakan hanya bersifat ‘more of the same’ dan hanya sekadar ‘saw dusts’ yang berterbangan apabila ditiup angin yang menunjukkan kerapuhan kajian-kajian sains sosial di Malaysia.Oleh yang demikian, beliau menekankan perlunya kajian di paras teori bagi membezakan kajian-kajian pada masa hadapan dengan masa lalu.

Pandangan ini disokong oleh Profesor Noraini di mana kajian perlu bersifat theoretically informed, diletakkan di dalam konteks dan berpandukan sejarah. Pada sesi akhir bengkel abstrak ini, para peserta juga mendapat manfaat daripada input yang disampaikan oleh Profesor Abdul Rahman mengenai pengembaraan kesarjanaan, keserakanan dan wacana kritikal untuk mengangkat karya empiri ke paras teori.

Berdasarkan komitmen 24 peserta yang mengambil bahagian dalam bengkel ini, kesemua mereka mempunyai potensi yang besar untuk dibangunkan sebagai generasi pelapis sains sosial abad ke-21. Komitmen mereka ini dapat dilihat melalui kesungguhan mereka untuk mengikuti enam kuliah selama tiga minggu sama ada melalui kehadiran secara fizikal di bilik kuliah atau melalui aplikasi zoom.

Setelah selesai sesi kuliah, mereka juga aktif dalam sesi soal & jawab di mana pertanyaan dikemukakan secara terus kepada Profesor Abdul Rahman untuk mendapat jawapan balas. Kesungguhan mereka ini menepati parameter intelektual yang komited, berprinsip dan jujur. Selain itu, para peserta juga berusaha untuk melakukan kajian baharu yang asli dan relevan, serta melakukan inovasi dari segi kerangka teori dan konsep.

Ini dapat dilihat melalui hasil abstrak di mana terdapat beberapa kajian yang mendapat pujian daripada Profesor Abdul Rahman antaranya ‘Kerencaman Sosial Netizen Malaysia dari Perspektif Sosiologi Digital’, ‘Membina Lentur Masa, Membentuk Ruang: Naratif dan Diskurs Politik di Malaysia’, ‘Pembangunan Klusif vs Pembangunan Bersama: Hubungan dengan Naratif Transformasi Malaysia pada Abad ke-21’ dan ‘Negara Pembangunan Kleptokratis: Malaysia pada Era Pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak’.

Berdasarkan huraian di atas, Bengkel Pembinaan Kapasiti Penyelidik Muda ini berupaya untuk menangani beberapa cabaran membangunkan sains sosial yang mandiri di Malaysia. Keupayaan ini berasaskan potensi para peserta bengkel tersebut untuk menjadi generasi pelapis sains sosial yang utuh dan mandiri, serta menghasilkan kajian yang baharu, asli, relevan dan mempunyai implikasi teori. Inilah harapan untuk suatu kebangkitan aktivisme-intelektualisme Malaysia yang terbibit daripada bengkel tersebut.

Artikel Berkaitan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

204FansLike
1,308FollowersFollow
708SubscribersSubscribe
spot_img

Artikel Terkini